S.

 
 • Sagdt och gjordt uträttar saken fort.
 • Sakta vind för skeppet säkrast i hamn.
 • Saktmod gör herren trygg.

 • Saktmod stillar vrede.
 • Saligare är gifva än taga.
 • Samlad makt har större kraft.
 • Samvete är mer än tusende vittnen.
 • Samvetet ljuger icke.
 • Sanning består när lögn förgår.
 • Sanning föder dygd.
 • Sanning föder hat.
 • Sanningen har en fast botten.
 • Sanningen har ett segt hufvud.
 • Sanningen har ingen värre fiende än lögnen.
 • Sanningen har svårt för att finna herberge.
 • Sanningen kan icke stickas under stolen.
 • Sanningen kommer slutligen i dagen.
 • Sanningen tränger igenom såsom en åskvigge.
 • Sanningen älskar ljuset.
 • Sanningen är svår att höra.
 • Sax gör barnet blindt, och knif enögdt.
 • Se först, tala sedan.
 • Sedan skadan är skedd, vet hvar man råd.
 • Seden tager man, dit man kommer.
 • Sedvänja gör ofta lag.
 • Sen bättring är sällan ren.
 • Ser du icke vattnets botten, så sätt ej din fot deri.
 • Sig sjelf till straff och androm till varnagel.
 • Sila mygg och svälja kameler.
 • Silfver och guld är hvar man huld.
 • Sillfjerdingen mister aldrig sin lukt.
 • Sista sticket gäller.
 • Sitta på sten är ock hvila.
 • Sjelf är bästa dräng.
 • Sjelfklok blir aldrig vis.
 • Sjelfklok är största tok.
 • Sju timmar sofva är nog för både gammal och ung.
 • Sjudande gryta kan stillas med litet (kallt) vatten.
 • Sjuk mun smakar allting bittert.
 • Sjuk är svår att göra i lag.
 • Sjukdom är dödens sändebud.
 • Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots.
 • Sjukt öga ser ej gerna solen.
 • Ska’ vi betala fiolerna, så vill vi också dansa.
 • Skabbig häst tål ingen skrapa.
 • Skadan är snart gjord, men sent botad.
 • Skall det vara gille, sa' käringen, så låt oss steka den andra sillen med.
 • Skall man bära hora, så är de åtminstone godt att de äro förgyllda.
 • Skall man slåss med huqdar, bör man hafva en käpp i hvardera handen.
 • Skam att tigga en vitt en af en stackare.
 • Skamlös mun stryker ingen odygd ut.
 • Skammen går stundom på torra landet.
 • Skarlakanshjerta finnes ofta under vallmarströja.
 • Skatan flyger aldrig så långt, att ej stjerten följer med.
 • Skatta honungen så, att också bi en hafva sin näring.
 • Skicka barn i by och gå sjelf efter.
 • Skingrad makt är snart besegrad.
 • Skinnet är det bästa på räfven.
 • Skjortan är mig närmare än tröjan. (Jfr Filipp. 2: 4).
 • Skjuter man ofta, så träffas väl målet.
 • Skog och olycka växa medan vi sofva.
 • Skogen har öron och marken ögon.
 • Skogen är fattig mans tröja.
 • Skomakare blif vid din läst.
 • Skomakarens hustru och smedens märr äro alltid sämst skodda.
 • Skon skall vara efter foten, men icke foten efter skon.
 • Skrattar bäst som skrattar sist.
 • Skryt aldrig af ett fel, det blir dock alltid ett lyte.
 • Skyldig är alltid rädd.
 • Skällsord äro vanligen lögn.
 • Skälm den som gör mer än han kan.
 • Skämta ej med helgonen, de göra järtecken.
 • Skämta i tid är stor klokhet.
 • Sköna kläder skyla ofta stora sorger.
 • Skönhet får många domare.
 • Skönhet och kyskhet, visdom och rikedom, ungdom och måttlighet, ålderdom och helsa, finnas sällan tillhopa.
 • Skönt blomster vissnar snart.
 • Skörlefnad får ond trefnad.
 • Slagta inte mer än du kan salta.
 • Slå ej ut det orena vattnet, innan du fått det rena.
 • Släck ljuset, så äro alla qvinnor lika vackra.
 • Slägt och vänner värst.
 • Slö sax gör snedmunt skräddare.
 • Slösa i guldmynt, hushålla i strösand.
 • Smeden har derföre tänger, att han ej skall bränna sina händer.
 • Smedens barn ä’ inte rädda för gnistorna.
 • Smickrare äro inga saliggörare.
 • Smolk har kommit i smöret.
 • Små barn, små sorger, stora barn, stora sorger.
 • Små brunnar släcka ock törsten.
 • Små brunnar äro snart östa.
 • Små båtar flyta, då stora skepp stå på grund,
 • Små bäckar hafva ock sin fisk.
 • Små djur hafva också galla.
 • Små droppar bilda oceanen.
 • Små fåglar, små nästen.
 • Små fåglar värpa små ägg.
 • Små grytor hafva också öron.
 • Små grytor koka också mat.
 • Små grytor koka snärt öfver.
 • Små helgon göra ock järtecken.
 • Små hugg falla stora ekar.
 • Små hundar göra ofta största skadan.
 • Små klockor hafva ock sitt ljud.
 • Små olyckor varna för större.
 • Små smulor ä' också bröd.
 • Små sår och fattiga fränder bör man icke förakta.
 • Små sår svida också.
 • Små ting göra små menniskor stolta.
 • Små tjufvar göra väg för större.
 • Små trätor orsaka stundom stora krig.
 • Småfolk får värja sig med munnen.
 • Småhat är också hat.
 • Småningom faller födan bäst.
 • Smått folk har ofta stort sinne.
 • Smått gnabb ökar vänskapen.
 • Smått ogräs växer fort.
 • Smått regn gifver också vatten.
 • Smått regn stillar ofta stort väder.
 • Smäda icke den döda.
 • Snabb i mål, snäll i gerning.
 • Snafvande häst måste hållas i tygeln.
 • Snafvar en häst på fyra fötter, mycket mer en man på en tunga.
 • Snigeln kommer också fram.
 • Snålheten bedrager visheten.
 • Snälle som ormar, enfaldige som dufvor.
 • Sockermun har gift i grund.
 • Soen vädrar strax det som stinker.
 • Sofvande hund skall man ej väcka.
 • Sofvande orm tro icke.
 • Sofvande räf fångar ingen gås.
 • Solen har ock sina fläckar, och guldet sitt slagg.
 • Solen skiner äfven uti orena rum.
 • Som de gamla sjunga, så qvittra de unga.
 • Som hampan är till, blir ock tråden.
 • Som köpmannen är till, gälla ock varorna.
 • Som man bäddar åt sig, får man ock ligga.
 • Som man kokar, får man supa.
 • Som man ropar i skogen, får man svaret till.
 • Som man sår, får man också uppskära.
 • Som man tror, så lefver man, — som man lefver, så dör man, — som man dör, så far man hädan, — som man far hädan, så blifver man.
 • Som man vandt sig som barn, blir man äfven som man.
 • Som man är klädd, blir man hädd.
 • Som synden är, måste ock näpsten vara.
 • Som trädet faller, ligger det.
 • Sommaren foder, vintern öder.
 • Sommarfågeln glömmer att lian varit en kålmask.
 • Sonen träder gema i fadrens fotspår.
 • Sopa först rent för egen dörr, innan du sopar for andras.
 • Sorg betalar ingen skuld.
 • Sorg gör bleka kinder och röda ögon.
 • Sorg göj lefvemet surt.
 • Sorg och år göra gråa hår.
 • Sorgen är svår att dölja.
 • Sorgfullt hjerta lider intet skämt.
 • Sotig snö gör ingen konst hvit.
 • Spara vid brädden, så har du något på botten.
 • Spara vid svicken och låta löpa vid tappen är dålig hushållning.
 • Sparad penning är så god som vunnen.
 • Sparliga lofva och rundliga hålla gör god kredit.
 • Sparsamhet är mer än löspengar i hushållet.
 • Spe och spott göra ingen godt.
 • Spendera så på fars son, att äfven mors dotter får något med.
 • Spisa din välling och håll din käft.
 • Spisa honungen när den är ung och drick vinet när det blifvit gammalt.
 • Sporren lär hästen att trafva.
 • Sprucken klocka har ingen klang.
 • Spåmannen har blott tvänne vilkor, antingen ljuga eller säga sannt.
 • Späckad börs gör den bästa kredit.
 • Spänner man bågen för högt, så brister han.
 • Stapplande man stöder sig med käpp.
 • Staten skall föras, om än man skall färdas på skottkärran.
 • Stekta sparfvar flyga ingen i munnen.
 • Sticken tål ej att solen skiner i vattnet.
 • Stilla och from kommer sällan för dom.
 • Stilla stå är tillbaka gå.
 • Stillastående vatten blir snart stinkande.
 • Stjäla är ett indrägtigt handtverk, men lönas illa.
 • Stoft är stoft, flöge det än till himmelen opp.
 • Stoltheten frukosterar med öfverflödet, äter middag med fattigdomen och afton med vanäran.
 • Stoppa hålet medan det är litet.
 • Stor i orden, feg i hjertat.
 • Stor i orden, liten på jorden.
 • Stor lofven och okrympt kläde minskas alltid.
 • Stor lycka, stor fara.
 • Stor ära kostar mynt.
 • Stor ära, stora sorger; stora synder, stora straff.
 • Stora dygder, stora fel.
 • Stora fåglar bygga stora bon.
 • Stora herrar och vackra qvinnor skall man tjena väl och tro illa.
 • Stora ord fylla icke pungen.
 • Stora ord och liten makt har hin onde sammanbragt.
 • Stora oxar ska’ ha stora brok.
 • Stora städer, stora synder.
 • Stort folk färdas stora vägar.
 • Stort hopp faller så snart ned som opp.
 • Stort hufvud och litet vett.
 • Stort vett, litet samvete.
 • Straffa din vän, men smäda honom icke.
 • Straffet kommer fram långsamt, men hinner nog.
 • Strax neka är bättre än länge lofva.
 • Sträng a herrar regera icke länge.
 • Studentgods är tullfritt.
 • Stulet bröd smakar väl blott i början.
 • Styra lusta är dygdeprof.
 • Sund man är rik man.
 • Surt äpple gör ömma tänder.
 • Sus och dus gör tomt hus.
 • Svalg och slarf ger magert arf.
 • Svanen behöfver såväl sina fjädrar som sparfven sina.
 • Svarta körsbär äro de bästa.
 • Svarta pigor bli också gifta.
 • Svarter sven får äfven någon gång en hvit mö.
 • Svart ko mjölkar hvit mjölk.
 • Svart och. hvitt göra intet band.
 • Sviker du hästen i häcken, så lägger han dig i bäcken.
 • Svinet bär ej oket för sin dygds skull.
 • Svinet drömmer alltid om draf.
 • Svinet, tvaget, sölar sig åter i träcken.
 • Svinet äter nog okryddadt.
 • Svulten lus biter värst.
 • Svårt att draga tillsammans med otuktadt ök.
 • Svårt att drunkna på torra landet.
 • Svårt att dölja det hvar man vet.
 • Svårt att flyga, förrän man fått vingar.
 • Svårt att gildra för gammal räf.
 • Svårt att gå i dans på hal is.
 • Svårt att hålla den penning i pungen, som ut måste.
 • Svårt att kasta tung sten långt.
 • Svårt att lida nöd för den till välstånd föddes.
 • Svårt att lägga i två sängar, hvad som skall i en.
 • Svårt att lära gammal hund sitta.
 • Svårt att ropa högt med en hes hals.
 • Svårt att råda, der intet råd gäller.
 • Svårt att råda, när man sjelf står i våda.
 • Svårt att simma emot strömmen.
 • Svårt att sitta mellan tvänne eldar.
 • Svårt att skära vid mantel af litet kläde.
 • Svårt att spjerna emot udden.
 • Svårt att stjäla, der bonden sjelf är tjuf.
 • Svårt att stödja sig mot lutande vägg.
 • Svårt att tjena två herrar till nöjes.
 • Svårt att vakta det hvar man älskar.
 • Svårt att vakta sig för hustjufvar.
 • Svårt att vara hund åt hvar man som hvisslar.
 • Svårt att vara läkarens lärospån.
 • Svårt att vända på trånga vägar.
 • Svårt att äta körsbär i lag med herrskapsbarn.
 • Svält är den bästa kocken.
 • Svärd lockar svärd ur skidan.
 • Svärja ökar synden.
 • Syn går for sägen.
 • Synden kommer med löje, men går bort med gråt.
 • Synden är ej fullbordad förrän den rosas.
 • Sysslolöshet är fans hufvudkudde.
 • Så går det: den ena släpper, den andra får det.
 • Så går det till i krig; den som är hemma, så är han fri.
 • Så herrligt som guldet är, så tungt är det äfven.
 • Så här har det suttit, sa’ pigan, passa’ ihop bitarna se’n hon hade slagit sönder porslinet.
 • Så länge dåren tiger, hålles äfven han för klok.
 • Så länge jag tiger, är hemligheten min fånge, när jag har talat om den, är jag dess fånge.
 • Så länge verlden står ha’ tiggarne löss och hundarna loppor.
 • Så länge ännu en gnista af hopp finnes, är man ej fullt olycklig.
 • Så mycket har jag läst, att aldrig blir jag prest.
 • Så många hufvuden, så många sinnen.
 • Så många svultna tjenare, så många tjufvar.
 • Så ofta gnäggar sto som föl.
 • Så olikt är väl förr vordet likt.
 • Så skeppa och få skeppa gör en fattig jordbrukare.
 • Så stort skepp har väl förr seglat omkull som en vällingsgryta.
 • Så är by som bonde.
 • Sådan bytta, sådant lock.
 • Sådan fader, sådant barn.
 • Sådan herde, sådan hjord.
 • Sådan herre, sådan dräng.
 • Sådana fiskar hör till sådant vatten, sa’ fan, när han fann munkar i räfkulan.
 • Sådana råttor kallar man för möss.
 • Sådant arbete, sådan lön.
 • Sådant läder bör sådan smörja ha.
 • Sårad kärlek har en vän i himmelen.
 • Såret läkes aldrig så väl, att det inte blir ärr efter.
 • Säg icke allt det du vet.
 • Säg mig, med hvilka du helst umgås, och jag skall strax säga dig hurudan du är.
 • Säkerhet är ingen tro.
 • Sällan, rykte utan rot.
 • Sällan ser man hvita korpar.
 • Sällan vållar en, att två träta.
 • Sällsamt hålles för undersamt.
 • Sätt paddan på en guldstol, så hoppar hon åter ned i pölen.
 • Sök det som är bäst, ej det som brukas mest.
 • Söndagsspånad håller icke.
 • Söndrig skjorta finnes ofta under en ny rock.
 • Sörj ej för den dag, du aldrig sett.
 • Söt början får ofta en sur ände.
 • Sött dricka är surt att betala.
 • Sött vin gifver sur ättika.

 

%MCEPASTEBIN%
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.